Varningsskyltar kemikalier

Varningsskyltar kemikalier

Varningsskyltar är nödvändiga på alla arbetsplatser där kemikalier används eller lagras. De hjälper till att se till att anställda och besökare är medvetna om de potentiella riskerna och vet vad de ska göra i händelse av en olycka.

Det finns en rad olika kemiska varningsskyltar beroende på vilken typ av fara som föreligger. Några vanliga exempel är följande:

  • Brandfarliga vätskor: dessa skyltar varnar för risken för brand och explosion.
  • Giftiga kemikalier: Dessa skyltar varnar för risken för förgiftning, hudkontakt och inandning.
  • Frätande ämnen: Dessa skyltar varnar för risken för brännskador och korrosion.

Varningsskyltar för kemikalier bör vara väl synliga i alla områden där det finns en potentiell risk. De bör åtföljas av tydliga och kortfattade instruktioner om vad man ska göra i händelse av en olycka eller ett utsläpp.

Hur ska varningsskyltar vara uppsatta på arbetsplatsen?

Varningsskyltarna ska vara väl synliga och lätta att förstå. De ska vara skrivna på enkel svenska och, om möjligt, använda piktogram för att förmedla budskapet.

Skylten bör placeras i ögonhöjd och på en plats där den inte kan hindras eller skymmas.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda mer än en skylt för att effektivt varna för faran. Till exempel bör en skylt med rökförbud åtföljas av en skylt med brandfarliga vätskor i ett område där det finns risk för brand.

När bör varningsskyltar användas?

Varningsskyltar bör användas när det finns en potentiell fara. Detta omfattar när kemikalier används, lagras eller transporteras.

I vissa fall kan det också vara nödvändigt att använda varningsskyltar utanför arbetsplatsen, t.ex. på leveransfordon eller på offentliga platser.

Vad ska man göra om en kemisk fara inte täcks av en varningsskylt?

Om du stöter på en kemisk fara som inte täcks av en varningsskylt, ska du rapportera det till din chef eller arbetsmiljöombud. De kommer att kunna bedöma risken och avgöra om en skylt behövs.