Bollnäs sjukhus satsar på friskvård

Bollnäs sjukhus tittar på friskfaktorer i första hand och riskfaktorer i andra hand. Här har antalet rökare minskat och fler har börjat motionera.

Under två år har sjukfrånvaron bland personalen på Bollnäs sjukhus sjunkit med mer än en tredjedel, från 9,8 procent år 2004 till 6 procent år 2006. Den positiva hälsoutvecklingen beror till stor del på olika friskvårdssatsningar.

För två år sedan startades projektet ”Stärka det friska” på Bollnäs sjukhus. Tre arbetsplatser valdes ut att ingå i försöket: Ambulansverksamheten, administrativa enheten och operationscentrum var arbetsplatser där sjukfrånvaron var hög och det fanns risk att den kunde bli högre.

Friskvårdschef Magnus Keller har kartlagt och identifierat hälsorisker.
– Syftet var att kartlägga och identifiera hälsorisker och riskfaktorer utifrån personalens upplevelse av hälsofaktorer kring sin egen hälsa och livssituation. Målet var ökat välbefinnande samt färre sjukfrånvarotillfällen, säger Magnus Keller, friskvårdschef på Bollnäs sjukhus.

Han intervjuade personalen på de tre utvalda arbetsplatserna, totalt 150 medarbetare, och fick en lägesrapport om hur det såg ut med hälsan på respektive arbetsplats.

Arbetsmiljödag med hälsofrågor i fokus
– Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår man bara från risker. Vi tittar istället på friskfaktorer i första hand och riskfaktorerna i andra hand, säger Magnus Keller.

Under en arbetsmiljödag fick personalen diskutera vad som kunde göras för att de skulle må bättre och hur man skulle kunna bibehålla det goda hälsoläget. Man pratade också om vilka kriterier som utgör en bra arbetsplats, till exempel arbetsglädje, motivation och möjlighet till utveckling i arbetet. Som ett resultat av dagen fick man dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en bra integrering av hälsofrågorna, både hälsorisker och friskfaktorer.

– Varje arbetsplats fick en god pejling på hälsoläget. Arbetsplatserna jobbade fram ett otroligt bra handlingsprogram. I och med att det fungerade införde vi projektet på alla arbetsplatser på sjukhuset.

Egen hälsoinspiratör
Alla arbetsplatser inom Bollnäs sjukhus har minst en egen hälsoinspiratör. Magnus Keller utbildade dem så att alla fick ett gemensamt tänk kring hälsofrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsoinspiratörerna satt sedan i samtal med sina egna arbetskamrater eller delade ut enkäter på sina arbetsplatser.

Efter hälsoinspiratörernas insats fick Bollnäs sjukhus en bra totaltbild över hälsoläget och ett bra underlag för diskussioner och funderingar kring individens egen hälsostatus och vad man kan göra själv genom motion och träning för att förebygga eller minska skador och smärtor.

Fem delmål
– Vi satte upp fem projektdelmål som vi skulle arbete med fram till år 2007. Delmålen var att bibehålla det goda hälsoläget, öka upplevd hälsa och välbefinnande, öka antalet motionärer, minska bruket av tobak och arbeta aktivt med att halvera sjukfrånvaron genom ett nära samarbete med försäkringskassan och andra aktörer, säger Magnus Keller.

I maj i år uppgav 75,3 procent att de hade bra eller mycket bra hälsa jämfört med mätningen i maj 2005 då motsvarande siffra var 68,4 procent. Den senaste mätningen visade att det var färre som rökte och fler som motionerade.

Medelåldern är hög bland sjukhuspersonalen och hälsoinspiratörerna har varit aktiva för att hitta olika typer av motionsformer och därmed fått fler att börja motionera.

– Om man ska kunna klara ett hållbart arbetsliv bör man träna två till tre gånger i veckan. Det kan till exempel vara raska promenader, styrketräning eller yoga. Den vardagliga motionen är också viktig, säger Magnus Keller.